B.C. thông qua luật lịch sử để duy trì quyền tài phán của người bản địa đối với phúc lợi trẻ em

7

Luật phúc lợi trẻ em và gia đình B.C. hiện tôn trọng và duy trì các quyền vốn có của các cộng đồng Bản địa trong việc cung cấp các dịch vụ cho trẻ em và gia đình của họ với việc thông qua luật mới.

Đạo luật Sửa đổi về Dịch vụ Gia đình và Trẻ em dành cho Chính phủ Bản địa khiến B.C. khu vực tài phán đầu tiên ở Canada công nhận quyền vốn có của chính phủ tự trị cụ thể trong luật cấp tỉnh, điều này sẽ giúp giữ cho trẻ em và thanh thiếu niên bản địa được kết nối an toàn với gia đình, nền văn hóa và cộng đồng của họ.

Các sửa đổi pháp luật loại bỏ các rào cản và lỗ hổng trong luật pháp cấp tỉnh, tạo điều kiện cho Tỉnh và Người bản địa hợp tác và đảm bảo Người bản địa có thể quản lý và cung cấp dịch vụ dựa trên luật gia đình và trẻ em của chính họ.

Đạo luật mới đặt ra con đường cho Người bản địa ở B.C. đảm nhận quyền tài phán hợp pháp đối với các dịch vụ dành cho trẻ em và gia đình trong cộng đồng của họ. Bốn cơ quan quản lý bản địa ở B.C. đã tham gia vào các cuộc thảo luận hợp tác với Tỉnh và Canada để thực hiện quyền tài phán của họ, với nhiều Quốc gia đang chuẩn bị bắt đầu quá trình.

Các sửa đổi gồm có:

– Công nhận quyền vốn có của chính phủ tự quản như được ghi trong mục 35 của Đạo luật Hiến pháp năm 1982, và cung cấp một lộ trình cho Người bản địa thực hiện luật bản địa của họ đối với các dịch vụ dành cho trẻ em và gia đình tại B.C.;

– Loại bỏ các rào cản và khoảng cách hiện có để cho phép các cơ quan quản lý Bản địa thực hiện trách nhiệm trực tiếp đối với trẻ em và thanh thiếu niên của họ theo luật Bản địa của họ trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ, giám hộ, giám hộ và chăm sóc trẻ em; và

– Tăng cường tham vấn, hợp tác và ra quyết định dựa trên sự đồng ý với các cộng đồng Bản địa về các cơ sở nhận con nuôi cho trẻ em và thanh thiếu niên Bản địa.

Ngoài ra, đạo luật tạo ra một vị trí giám đốc phúc lợi trẻ em bản địa mới trong Bộ Phát triển Gia đình và Trẻ em. Giám đốc phúc lợi trẻ em bản địa sẽ đưa ra lời khuyên và hướng dẫn liên quan đến các dịch vụ phúc lợi trẻ em và các quyết định quan trọng liên quan đến trẻ em và gia đình người bản địa ở B.C., đồng thời hài hòa luật pháp của người bản địa và tỉnh bang để hướng tới kết quả cải thiện cho trẻ em, thanh thiếu niên và các thế hệ tương lai của người bản địa.

Những thay đổi mà Người bản địa đã ủng hộ từ lâu, được thực hiện thông qua hợp tác và tham khảo ý kiến ​​với các chủ sở hữu quyền của Người bản địa, các Quốc gia Hiệp ước Hiện đại, các cơ quan quản lý Bản địa, Métis Nation B.C. và các đối tác bản địa khác, chẳng hạn như Hội đồng lãnh đạo các First Nations quốc gia đầu tiên.

Website THOIBAO.COM đang sử dụng cookies để cải thiện hoạt động của người dùng. Nếu bạn đồng ý thì hãy nhấn nút "ĐỒNG Ý", nếu không bạn có thể huỷ. ĐỒNG Ý Xem thêm